SERVEIS ADREÇATS A LA POBLACIÓ EN GENERAL

S’atén a qualsevol persona que s’adreci en recerca d’informació, orientació i/o assessorament en l’àmbit de la salut mental. Es realitza una presa de contacte entre el demandant i el professional. En aquesta primera entrevista d’acollida s’estudia la demanda corresponent, es fa un diagnòstic de necessitats, s’informa dels recursos existents i se n’orienta la seva derivació.
Es tracta d’un servei d’informació de la nostra entitat i primer contacte familiar i professional.

La finalitat és fer difusió de la salut mental en l’àmbit territorial del Pla d’Urgell, tant des d’una vessant preventiva, com de coneixement de les malalties més comunes, a través de xerrades i/o jornades per a tots els públics i edats. Es pretén que a partir d’una bona informació es prengui consciència i es redueixin les actituds que estigmatitzen a les persones amb un problema de salut mental.

S’imparteix formació especialitzada en salut mental. Formem a familiars, persones amb trastorn mental, estudiants, empreses i població en general.El nostre equip de professionals s’adequa a la demanda recollida i imparteix docència per tal de reforçar coneixements i adquirir pautes d’enfrontament i prevenció sobre l’aparició de trastorns mentals.

Tallers psicoeducatius: Sessions de formació i informació als familiars sobre la malaltia mental i l’atenció a la persona afectada.

SERVEIS ADREÇATS A FAMÍLIES

Es tracta d’un servei social continuat, d’orientació i assessorament en temes socials o legals quan la família així ho requereixi. També s’informa sobre recursos i ajudes existents. Dins d’aquest servei, es presta suport continuat de la treballadora social que realitzarà seguiments familiars i coordinacions amb els altres professionals de l’equip interdisciplinari.

Aquest servei el realitza la treballadora social de l’entitat i fa el filtratge de totes les persones que arriben a la nostra entitat, ja sigui derivats d’algun servei, derivat també per un dels nostres programes o pel seu propi peu, demandant informació referent a algun familiar o conegut afectat per un trastorn mental sever.

És un servei d’informació i assessorament en tema de salut mental a la població en general, famílies desorientades (ho trauria…), persones amb diagnòstic de salut mental, estudiants de grau amb assignatures de salut mental i població en general que tingui interès en aquest àmbit.

Telèfon: 973 60 63 76
Horari d’atenció: 9.00 h a 13:00 h de dilluns a divendres.

Servei d’atenció psicològica que pretén donar resposta als familiars de persones afectades de malaltia mental, informació sobre els trastorns mentals, recursos psicològics i d’actuació per tal de fomentar la seva integració familiar i social. Es tracta d’un servei integral a la persona. S’intenta prevenir sobre estats emocionals negatius i trastorns derivats de la problemàtica específica que suposa tenir un familiar amb una malaltia mental. Es tracta de buscar la millor posició d’equilibri entre l’autonomia personal, la qualitat de vida i el nivell de suport especialitzat necessari per mantenir-nos. L’atenció individualitzada té com a finalitat bàsica la millora i /o manteniment de la qualitat de vida de la persona afectada, la prevenció del deteriorament familiar, l’increment de les capacitats socials, la potenciació de la formació i la inserció laboral i la coordinació d’actuacions dels diferents recursos institucionals i comunitaris.

Mitjançant grups psicoeducatius, es forma a les famílies sobre els trastorns mentals severs, les seves tipologies, característiques, simptomatologia, pautes sobre com afrontar-ho de forma eficient, eines per a la millora de la convivència… es programen grups on es reuneixen amb una periodicitat mensual (bimensual no) i compten amb el suport de la psicòloga.

Prèvia formació dins dels Grups Psicoeducatius, es programen reunions periòdiques entre les famílies de persones amb un trastorn mental que es troben periòdicament bimensualment per tal d’expressar i compartir l’experiència entre persones amb una problemàtica comú. L’objectiu general és oferir donar suport psicològic a les persones que conviuen amb una persona que té diagnosticat un trastorn mental i que ja han passat per tot el procés d’atenció individual, grupal.
El grup d’ajuda mútua pretén estar actiu durant tot l’any. Les reunions es realitzaran previ calendari acordat.

Programa d’oci dirigit a famílies de persones amb problemàtica de salut mental vinculades a l’entitat i que té com a finalitat oferir espais on les famílies puguin disposar de temps de lleure que els hi permeti compartir experiències, participar en un context de gaudi i, en definitiva, crear espais de desconnexió i d’esbarjo. Es fa mitjançant sortides lúdiques i culturals programades anualment i mitjançant tallers puntuals i/o impartició de monogràfics d’interès general.

SERVEIS I PROGRAMES ADREÇATS A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL

Servei Social especialitzat adreçat a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental inclòs a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya. Dins d’un marc de relacions socials, té com a finalitat augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.


La finalitat del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida, promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona. Millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars.


Ofereix un conjunt d’activitats socials, lúdiques, culturals, esportives i de lleure, amb la finalitat d’estimular als usuaris dins d’un marc relacional que permeti recuperar les relacions socials i d’amistat, essent el punt de partida per a la participació en espais i àmbits normalitzats.

A QUI D’ADREÇA:
A totes aquelles persones afectades d’una malaltia mental que mantinguin un nivell d’autonomia suficient i d’estabilitat clínic.